Cursos 
Francés
Biología Humana
Valenciano:Lengua y Literatura 2
Química
Historia de España
Física Aplicada
Cien.de la tierra y medio amb.
Física
Castellano:Lengua y Literatura
Dibujo Técnico 2
Inglés
Materials de matemàtiques
Historia de la Filosofía